Veckoplanering för årskurs 3B

Utvalda

Hej alla elever och föräldrar!

Vecka 12:

MÅNDAG Vi följer schemat.

Slöjd.

Musik.

Läxor delas ut.

Läsläxan: Vi läser, sidan 112-115.

TISDAG Vi följer schemat.
ONSDAG Vi följer schemat.

Idrott: Halvgrupp. Ta med ombyte.

Simning: Halvgrupp. Ta med simkläder.

TORSDAG Vi följer schemat.
FREDAG Vi följer schemat.
ÖVRIG INFORMATION:

Viktig information:

Brandutbildning för elever

Måndag den 19/3 kommer vi få besök av Södertörns brandförsvars anställda för att prata om brandrisker och hur man ska agera om det brinner någonstans.

Påskvandring

Torsdag den 22/3 kommer vi att gå på studiebesök till Flemingsbergs kyrka för att titta på årets påskteater. Vi går från skolan kl. 9.30 och är tillbaka kl. 11.30.

Veckoutvärdering

Idag får alla hem veckoutvärderingar igen. Vi hoppas att alla tog del av dem förra veckan också.

 Skola 24

Det är VIKTIGT att ni ringer in och sjukanmäler era barn på telefonnummer: 0515-777 600. Sena ankomster registreras i skola 24.

 Trevlig helg 🙂

Önskar  

Jonas & Yusuf

 

Annonser

Faktatexter om djur

Idag har vi arbetat med att skriva faktatexter om djur. Allra först fick eleverna ta del av målen för arbetsområdet. Vi gick igenom de ämnesspecifika orden/stödord som skulle användas (klassificering, utseende, boplats, föda och ungar). Vi pratade om vad orden betyder.

IMG_2173

Arbetet startades med att utgå ifrån något eleverna redan var bekanta med, nämligen berättande texter. Vi har tidigare arbetat med sagor och berättande texters uppbyggnad.

IMG_2175

Arbetet fortsatte genom att vi tillsammans läste faktatexter om björnar. Efter det gjorde vi en gemensam tankekarta på tavlan.

IMG_2177

Utifrån tankekartan skrev vi sedan en gemensam faktatext på Ipad. Jag använde min dator och eleverna kunde hela tiden se vad jag skrev, samtidigt som de skrev på sina Ipads. Vi bestämde också gemensamt vilka meningar och ord vi skulle använda.

IMG_2178

//Jonas 🙂

Nationella prov

Till

Förälder/vårdnadshavare till elev i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan eller i årskurs 4 i specialskolan

Hej!

Du får det här brevet för att du är förälder och/eller vårdnadshavare till en elev som under vårterminen ska genomföra nationella prov i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk.

Varför ska eleverna genomföra nationella prov?

Elever i grundskolans och sameskolans årskurs 3 samt i specialskolans årskurs 4 ska genomföra nationella prov. Proven ska stödja en likvärdig och rättvis bedömning av elevernas kunskaper. Proven ska ge läraren stöd vid bedömning av elevens kunskaper enligt de kunskapskrav som finns i kursplanerna. Proven utvecklas och konstrueras vid Stockholms och Uppsalas universitet på uppdrag av Skolverket. Uppgifterna i proven har prövats ut i många olika skolor runt om i landet. Elever och lärare har fått ge synpunkter som har tagits tillvara när provet tagits fram. Det är kursplanerna i de olika ämnena som är utgångspunkt när provens innehåll och utformning bestäms. Men allt i ett ämnes kursplan kan inte prövas i ett prov. Ett sådant prov skulle bli alltför omfattande. De nationella proven utgår inte från något visst arbetssätt eller några speciella läromedel. I proven ska eleven visa sina kunskaper på flera olika sätt.

När ska proven genomföras?

De nationella proven består av olika delprov. Proven ska genomföras under vårterminen, veckorna 11-20 och är obligatoriska. Skolan beslutar när under perioden som de olika delproven ska genomföras. Tanken är att proven ska vara en del av undervisningen så långt det är möjligt under perioden.

Hur bedöms proven?

Till de nationella proven finns detaljerade bedömningsanvisningar som läraren ska följa. När läraren sedan gör en helhetsbedömning av en elevs kunskaper i ett ämne tar läraren även hänsyn till resultatet på proven.

Resultatinsamling

Skolverket samlar in resultat från de nationella proven i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Insamling av provresultat behövs för utvärdering på skolorna men även för analyser av resultat i landet, i kommunerna och hos huvudmän för fristående skolor.

Vad innehåller ämnesproven?

De nationella proven har ett gemensamt tema. Temat utgår från en berättelse om barnen Nova och Troj. Syftet med berättelsen är att avdramatisera provsituationen och underlätta för eleverna. Efter varje delprov sätts en del av en bild och text upp på en affisch i klassrummet som tillhör berättelsen. När alla delar är på plats har också äventyret med de båda barnen fått sin avslutning och eleverna genomfört alla delprov.

Matematik

Det nationella provet i matematik består av olika delprov med skriftliga uppgifter som eleverna löser individuellt och muntliga uppgifter som eleverna löser i mindre grupper. Både i de skriftliga och i de muntliga uppgifterna ges eleverna möjlighet visa att de kan förklara och argumentera för hur de tänker matematiskt.

Svenska och svenska som andraspråk

Det nationella provet är gemensamt för de båda svenskämnena och består av ett antal delprov. Det finns både uppgifter som eleverna löser individuellt och i grupp. Genom de olika uppgifterna ska eleverna få möjlighet att visa sin kunskap inom områdena tala, samtala, läsa och skriva.

Vad är en kunskapsprofil och en självbedömning?

Elevens resultat på de nationella proven och lärarens bedömning av elevens övriga prestationer i ämnena kan sammanfattas i kunskapsprofiler. Dessa dokument kan användas som underlag vid utvecklingssamtal. Till varje prov finns en självbedömningsdel där eleven ska fundera kring det  egna lärandet och beskriva sin förmåga i respektive ämne. Självbedömningen an sedan jämföras med elevens kunskapsprofil i ämnet och diskuteras vid  utvecklingssamtalet.

Var finns mer information?

Mer information om de nationella ämnesproven finns på Skolverkets webbplats

http://www.skolverket.se/bedomning

Där finns också länkar till exempel på uppgifter ur proven.

Kontakta Skolverket

nationellaprov@skolverket.se

 

Annonser

Skoldisco fredag den 23/2

image1

//Jonas 🙂

Annonser

Superhjälten

Den 23e februari är det sångsamling på Visättraskolan! Elever i årskurser F-3 samlas då i idrottshallen för att sjunga tillsammans. Och inte nog med, 3A och 3B ska tillsammans uppträda med sången Superhjälten! Sångsamlingen är endast för elever och lärare.

Klicka på länken nedan för att höra sången och läsa texten:

Med vänlig hälsning

Daniel Launberg, musiklärare, Visättraskolan

Annonser